کنترل توالی باز کردن قالب قبل و بعد از قالب را کنترل کنید و کنترل دوم صفحات انژکتور چندگانه را کنترل کنید. 

استفاده اصلی و دامنه برنامه

قفل قفل MPLK 60 به طور عمده در قالب تزریق پلاستیک استفاده می شود.

دکس بهار و ترکیبی از چرخ کارت غلتک درونی می تواند باز و بسته شدن اگر قالب دارای تعادل خوبی باشد. چرخش چرخ می تواند بهتر از سایش غیر عادی جلوگیری شود. آستین قفل متقارن است. اگر فرسوده باشد، می توان آن را برای استفاده مجدد نصب کرد. از آنجا که پشت صندلی قفل، اجتناب از خالی است، همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد زمانی که مراحل در قالب وجود دارد.