توالی باز شدن قالب را قبل و بعد از قالب کنترل کنید و جهش دوم صفحات اجکتور متعدد را کنترل کنید. 

کاربردهای اصلی و دامنه کاربرد

MPLK 60قفل چفت عمدتا در قالب تزریق پلاستیک استفاده می شود.

فنر دیکس و ترکیبی از چرخ کارت غلتکی داخلی در صورتی که قالب تعادل خوبی داشته باشد می تواند باز و بسته شود. چرخش چرخ بهتر می تواند از سایش غیرعادی جلوگیری کند. آستین قفل متقارن است. در صورت فرسوده شدن، می توان آن را به صورت وارونه برای استفاده مجدد نصب کرد. از آنجایی که پشت صندلی قفل دارای جای خالی اجتنابی است، می توان از آن در مواقعی که پله هایی روی الگو وجود دارد نیز استفاده کرد.


درخواست خود را ارسال کنید