پس از باز شدن لغزنده، آن را برای محدود کردن و موقعیت لغزنده استفاده می شود. 

استفاده اصلی و دامنه برنامه های کاربردی Retainer سری RC123006 نگهدارنده اتوماتیک به طور عمده در قالب تزریق پلاستیک استفاده می شود.

کاربرد در وسایل نقلیه خانگی و صنعتی خودرو. این بسیار ساده و عملی است و می تواند در یک فضای بسیار کوچک ثابت شود.