زمان تولید قالب را می توان تکمیل کرد، و یک رکورد قابل مشاهده در محصول پلاستیکی وجود دارد. استفاده اصلی و دامنه برنامه.

FA یک تمبر تاریخ قابل تعویض است که تنها درج سال مرکزی تغییر می کند، عمدتا در قالب تزریق پلاستیک استفاده می شود.

اندازه: با توجه به استاندارد

صدور گواهینامه: ISO9001