زمان تولید قالب می تواند تکمیل شود و یک رکورد قابل مشاهده در محصول پلاستیکی وجود دارد. کاربردهای اصلی و دامنه کاربرد.

FA یک مهر تاریخ قابل تعویض است(درج تاریخ) جایی که فقط درج سال مرکزی تغییر می کند، عمدتاً در قالب تزریق پلاستیک استفاده شود.

اندازه: طبق استاندارد

گواهینامه: ISO9001


درخواست خود را ارسال کنید